Medezeggenschapsraad

Alle openbare scholen in de gemeente Groningen vallen onder de Stichting O2Groningen (Openbaar Onderwijs Groningen). Iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders zijn vertegenwoordigd.

De taken en bevoegdheden van de MR:
De MR is betrokken bij veel zaken die de school aangaan. De directie moet veel besluiten nemen om de school draaiende te houden en daarbij komen altijd belangen van anderen, leerlingen – personeel – ouders, aan de orde. Om de belangen van al die partijen in de gaten te houden moet de directie een aantal zaken verplicht bespreken met of voorleggen aan de MR.
De raad spreekt zowel voor leerlingen, personeel als ouders. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. De directie en het bestuur hebben voor veel besluiten instemming of advies van de MR nodig (soms als gehele MR, soms alleen van ouders of personeel). In de WMS = Wet Medezeggenschap Scholen staat precies beschreven waarop advies of instemming gegeven moet worden.
Verreweg de meeste bevoegdheden worden door de MR als geheel uitgeoefend. De verschillende geledingen in de MR (en de directie) hebben immers één gemeenschappelijk belang: de school!

 

Leden worden voor vier jaren gekozen in de MR. Dit gebeurt per geleding, ouders of personeel. Op het moment dat één of meerdere leden van de oudergeleding aftreden worden nieuwe ouders gekozen (procedure gaat volgens de regels zoals beschreven in het reglement). Voor het personeel geldt ongeveer hetzelfde maar dan alleen binnen hun eigen geleiding. Ouders hebben daarbij geen stemrecht.
 

 

GMR


Naast een MR op schoolniveau is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op bovenschools niveau. In de GMR (PO) worden die onderwerpen besproken, die niet alleen voor onze school gelden, maar voor alle PO scholen die onder O2Groningen vallen. Hierbij valt te denken aan zaken als Arbodiensten, spreiding van scholen door de gemeente en financiële zaken vanuit de overheid. De werkwijze en het doel van de GMR is gelijk aan die van de MR, maar dan dus voor alle scholen van O2Groningen. Het College van bestuur is  gesprekspartner van de GMR. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen die zijn aangesloten bij O2Groningen. Namens onze MR is Jeroen Feringa vertegenwoordigd in de GMR.
 

Contact: Voor vragen over of aan de MR kunt u contact opnemen met Jeroen Feringa of mailen naar mr@sjbouma.o2g2.nl

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies